Browsing Category

Giáo viên chuyên biệt

Kinh nghiệm trong việc giao tiếp, liên lạc và phối hợp với các giáo viên chuyên biệt để hỗ trợ con.

IEP là gì?

Bạn yêu cầu con bạn được đánh giá thông qua các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Bây giờ là lúc mở cuộc họp IEP, nhưng bạn không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Có gì trong IEP? Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc họp như thế nào?
Read More...